ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ดูดซับ และย่อยสลายน้ำมันได้ในขั้นตอนเดียว

Keeen Oil Biosorb
ดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการใช้งาน: ใช้ดูดซับน้ำมันที่มีการหกรั่วไหล ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน

View detail