ไบโอเทคโนโลยี (ชีวบำบัด)

ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นเหม็นต่างๆ

Keeen Odor Neutralizer
ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ท้าความสะอาด สามารถย่อยสลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ ใช้ขจัดกลิ่นน้ำเสียหรือปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การกำจัดของเสีย การซักรีด และขยะสารอินทรีย์ต่างๆไม่มีหัวน้ำหอมหรือสารปลอมแปลง

View detail